SPRAWDZIAN PO KLASIE VI

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI SPRAWDZIANU PO KLASIE VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2016 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do danej części sprawdzianu, danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej w roku szkolnym 2015/2016

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku.


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI SPRAWDZIANU PO KLASIE VI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej -  obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014.

Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy.

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Sprawdzian dla uczniów szóstej klasy przeprowadzany od 2015 roku w NOWEJ FORMULE EGZAMINACYJNEJ.

Badanie umiejętności z języka polskiego w nowej formule egzaminacyjnej (od 2015 roku).

Matematyka w nowej formule egzaminacyjnej (od 2015 roku).

Język obcy nowożytny w nowej formule egzaminacyjnej (od 2015 roku).

 


ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYNIKAMISPRAWDZIANU PO KLSIE VI JAKIE OSIĄGNĘLI NASI UCZNIOWIE W LATACH 2010 - 2013

WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA SYSTEMATYCZNY WZROST I UTRZYMYWANIE SIĘ WYNIKÓW NA POZIOMIE WYSOKIM I  BARDZO WYSOKIM.

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU PO KLASIE VI PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BYDGOSZCZY W LATACH 2010 -2013

Dodatkowe informacje